Vũ Thị Tuyết

Bs
Vũ Thị Tuyết
Bs - Vũ Thị Tuyết
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành