Bs Trần Thị Liễu

Bs Trần Thị Liễu
Bs Trần Thị Liễu
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành