BSCK I Nguyễn Thị Xuân

BSCK I Nguyễn Thị Xuân
BSCK I Nguyễn Thị Xuân
Khoa Nhi Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành