Nguyễn Minh Ngọc

Bs
Nguyễn Minh Ngọc
Bs - Nguyễn Minh Ngọc
Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành