Hoàng Hồng Tâm

Bs
Hoàng Hồng Tâm
Bs - Hoàng Hồng Tâm
Khoa Tai Mũi Họng & PT Đầu cổ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - TASCO
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành