Bs Đoàn Đức Cảnh

Bs Đoàn Đức Cảnh
Bs Đoàn Đức Cảnh
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành