Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Liên hệ hợp tác

 1. Liên hệ hợp tác quốc tế

Ms. Đinh Minh Anh

Email: anhdm@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext *2242

2. Liên hệ hợp tác công tác xã hội

Mr. Trần Đức Duy

Email: duytd@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext*2248