1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Liên hệ hợp tác

1.Liên hệ hợp tác báo chí

Ms. Nguyễn Bích Ngọc

Email: ngocnb1@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext *2220

2. Liên hệ hợp tác quốc tế

Ms. Đinh Minh Anh

Email: anhdm@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext *2242

3. Liên hệ hợp tác công tác xã hội

Mr. Trần Đức Duy

Email: duytd@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext*2248