Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ths.Bs – Lưu Sinh Cơ

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ