Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Ths. Bs – Lê Văn Giáp

Chuyên Khoa

Khoa Tim mạch

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ