Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Vũ Việt Hòa

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ