1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Bs – Vũ Thị Hiền

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ