Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Vũ Đình Chất

Chuyên Khoa

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

Ngôn ngữ

Anh - Séc

Học vấn

+ Nhà phôi học tại Cộng hòa Séc
+ Chứng nhận ESHRE cho các nhà phôi học

Hoạt động chuyên ngành

+ 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng thí nghiệm Trung tâm IVF của Bệnh viện Bạch Mai
+ 2018 đến nay: Trưởng phòng thí nghiệm - Trung tâm IVF Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Nuôi cấy và chuyển phôi

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ