Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Trần Thị Tươi

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2019: Tốt nghiệp Học viện Quân Y
+ 2019 - 2020: Tham gia khóa học Định hướng Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Việt Đức

Hoạt động chuyên ngành

+ 2019 - nay: Công tác tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Gây mê hồi sức

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ