Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Phan Tuấn Vũ

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2018: Tốt nghiệp Học viện Quân Y

Hoạt động chuyên ngành

+ 2019 - nay: Công tác tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Gây mê hồi sức

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ