Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Nguyễn Văn Kỳ

Chuyên Khoa

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Ngôn ngữ

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ