1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Bs – Nguyễn Thị Minh An

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ