Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs Nguyễn Thanh Hiền

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ