1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Bs- Nguyễn Thanh Hải

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ