1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK II – Nguyễn Hữu Lành

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Tây Nguyên
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2006)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2015)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2002: Bác sĩ tổng công ty sông Đà
+ Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ