1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Bs – Khúc Thị Phượng

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ