1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Đoàn Ngọc Minh

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2011)
+ Tốt nghiệp Lớp định hướng, Chuyên ngành Sản Phụ Khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Hoạt động chuyên ngành

+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ