1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

PGS. BS – Ivan Reich

Phó Giáo sư,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Ngọc Anh

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc, Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Bình Dương

Thạc sĩ,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Vũ Đình Chất

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Phạm Thị Thùy Dương

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc, Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Ngọc Anh

BSCK I,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Hồng Hạnh

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,