Để đảm bảo giúp bệnh nhân có thời kỳ điều trị tốt trong viện, Quý khách là người nhà của bệnh nhân xin vui lòng tuân thủ các quy định của bệnh viện